Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Regulamin serwisu „Radioaktywni”

1. Radioaktywni – zasady ogólne

a) Serwis Radioaktywni jest prowadzony przez podmiot Radio 5 Bajer s.j. 16-400 Suwałki ul Bulwarowa 5.

b) Radioaktywni umożliwia publikację zdjęć cyfrowych, materiałów filmowych, materiałów dźwiękowych, materiałów multimedialnych a także tekstowych i informacji, stanowiących relację z wydarzeń a zwanych dalej Materiałami na stronie serwisu internetowego Radio 5 pod adresem radio5.com.pl oraz na profilach prowadzonych przez Radio 5 w mediach społecznościowych a także/lub na antenie programu radiowego nadawanego pod nazwą Radio 5, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Radioaktywni – zwanym dalej Regulaminem;

c) Osoba fizyczna przesyłająca Materiał za pomocą Radioaktywni, zwana dalej Autorem, przesyłając Materiał w sposób wskazany w dalszej części regulaminu udziela Radiu 5 nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiału na następujących warunkach:

 • Licencja zezwala korzystać z materiału przez czas nieokreślony, co stanowi okres licencji;
 • Licencja zezwala korzystać z materiału w serwisie internetowym Radio 5 i/lub na profilach prowadzonych przez Radio 5 w mediach społecznościowych a także/lub na antenie programu radiowego nadawanego pod nazwą Radio 5, także na każdym z innych możliwych pól eksploatacji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i publikacji Materiału;
 • Licencja obejmuje wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy materiału;
 • Licencja zezwala na wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem Materiału;
 • Licencja zezwala na obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał został utrwalony, przy czym obrót ten może być o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym;
 • Licencja zezwala na publiczne nadawanie (emisję), w tym powtórne nadawanie (reemisję), udostępnianie, wyświetlenie, odtworzenie w sieci Internet, wykonanie, wystawienie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie;
 • Licencja upoważnia do korzystania z materiału na obszarze całego świata.

d) Autor:

 • wyraża zgodę na dokonywanie przez Radio 5 i inne podmioty działające na jego rzecz, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej osobnej zgody Autora, opracowań i ingerencji w Materiał, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek analogowych i cyfrowych w celu dostosowania Materiału do wymogów technicznych publikacji, przekształcenia Materiału do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Radio 5, w szczególności do działań polegających na kadrowaniu, zmianie rozmiaru, rozdzielczości, formatu pliku, tonacji barwnej etc., także łączenia z innymi utworami i dziełami w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz na korzystanie przez Radio 5 z tych opracowań na wszelkich polach eksploatacji;
 • zezwala Radio 5 na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Materiału oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na wszelkich polach eksploatacji;
 • upoważnia Radio 5 do podjęcia decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Materiału i udostępnieniu anonimowo lub z podaniem imienia i/lub pseudonimu (nicka) Autora;
 • przenosi na Radio 5 prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiału;
 • upoważnia Radio 5 do zniszczenia utrwalenia Materiału dokonanego przez Radio 5 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora;
 • Radio 5 zastrzega sobie prawo wyboru Materiału nadesłanego przez Autora, przy czym Radio 5 ma prawo nieopublikowania Materiału bez podania uzasadnienia.
 •  

2. Oświadczenie Autora

Autor oświadcza, że:

 • jest wyłącznym autorem przesłanego Materiału i/lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiału, osobiście i samodzielnie zarządza tymi prawami autorskimi i nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Materiału nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Radia 5 z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Radio 5 przekazanych przez Autora uprawnień;
 • osoby występujące w Materiale, których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły zgodę na jego publikację i stwierdziły, że publikacja taka nie naruszy ich dóbr osobistych;
 • Autor na każde żądanie Radio 5 przedstawi dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym Regulaminie;
 • Autor przesyłając Radiu 5 ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Radia 5, zobowiązuje się zwolnić Radio 5 z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w takim wypadku.
 • Autor akceptuje fakt niezależnej oceny formalno-prawnej przez Radio 5 materiałów przesłanych do radia.

3. Zasady przesyłania Materiału

 • Przesyłanie Materiału do Radioaktywni następować może w następujący sposób:
 • poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: obywatelski@radio5.news lub reporter@radio5.news
 • za pośrednictwem zakładki Radioaktywni na stronie internetowej Radia 5
 • poprzez aplikację mobilną Radio 5
 • dostarczenie pocztą zwykłą, posłańcem lub kurierem.
 • Materiał przesłany przez Autora do Radioaktywni może zawierać tytuł a także opis zdarzenia, którego dotyczy Materiał, przy czym Radio 5 nie jest zobowiązane przy publikacji użyć tego tytułu i opisu;
 • Autor zobowiązany jest podać adres e-mail oraz co najmniej swoje rzeczywiste imię i nazwisko oraz pseudonim (nick) jeśli jest życzenie zachowania danych osobowych do wiadomości redakcji (zalecane jest podanie swoich danych teleadresowych w celu uzyskania możliwości dalszego kontaktu z Autorem). Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie do niezbędnego kontaktu z Autorem i ewentualnego podpisania publikowanych Materiałów;
 • Autor przesyłając Materiał wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Radio 5 na podany adres e-mail akceptując Klauzulę Zgody w momencie wysłania wiadomości e-mail lub podczas wypełniania formularza w zakładce Radioaktywni na stronie internetowej Radio 5 lub korzystając z aplikacji mobilnej Radio 5 czy też dostarczenia pocztą zwykłą, posłańcem lub kurierem;
 • Klauzula Zgody o której mowa wyżej brzmi następująco: „Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Radio 5.”;
 • Autor przesyłając Materiał potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje bezwarunkowo jego postanowienia i tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania;
 • Autor przyjmuje do wiadomości, że przesłanie Materiałów drogą elektroniczną nastąpi jedynie po akceptacji zasad Regulaminu.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Radio 5 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym dla siebie czasie;
 • Zmiany Regulaminu będą upubliczniane na stronie internetowej Radio 5;
 • Radio 5 zastrzega sobie prawo w dowolnym dla siebie czasie do zawieszania działania lub zakończenia prowadzenia Radioaktywni bez podania przyczyn.